جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

اروند رهگستران پویا   > خدمات   > هوشمندسازی معادن

هوشمندسازی معادن

هوشمندسازی معادن می تواند بازده استفاده از معدن را افزایش داده و بازگشت سرمایه بالایی به همراه داشته باشد. در یک بازه یک ساله الی سه ساله از زمان شروع پیاده سازی، بازگشت سرمایه چند ده درصدی الی چندصد درصدی با مقیاس یورو می تواند محقق شود. تصویر زیر برخی از ابعاد هوشمندسازی معدن را نشان می دهد. اگر معدن شما با کسری بودجه مواجه است، راه حل افزایش درامد ممکن است یافتن سرمایه گذار و اجرای هوشمندسازی باشد و اروند شما را در مورد یافتن سرمایه گذار و اجرای هوشمندسازی یاری می کند. اگر معدن شما وضع مالی خوبی دارد، انجام هوشمندسازی جامع روی زیرساخت بلوغ سازمانی سطح چهار به بالا را پیشنهاد می کنیم که معدن شما را به یک معدن پیشرفته در مقیاس بین المللی تبدیل خواهد کرد.

هوشمند سازی معدن